û ܡ룺     Ա  ϵ  Ͷ
ҳ
   Õ½ÂԲ߻®  ÒôÀֲ߻®  ÓªÏú²ß»®  ¹ã¸æ²ß»®  ¹«¹Ø²ß»®  ÐÎÏó²ß»®  Æ·ÅƲ߻®  ÎÄ»¯²ß»®  »î¶¯²ß»®  ÏîÄ¿²ß»®  »áÕ¹²ß»®  ÉÌÎñ²ß»®  
  2018Äêפ»ªÊ¹½ÚÓëÉÌóÆóÒµ¼ÒÐÂÄê¶Ô»°»á(ÐÂÀËÍøÖ±²¥) 2018Äêפ»ªÊ¹½ÚÓëÉÌóÆóÒµ¼ÒÐÂÄê¶Ô»°»á(ÖйúÖʼìÍøÖ±²¥) ÃÉÅ£±íʾ½«À´½«ÏòÐÐÒµÍƹãÄÁ³¡¹ÜÀíÌåϵ 2016Äê±´ÒòÃÀµÄ¾»ÀûÈóΪ-7.98ÒÚÔª ÉϺ£ÊÐÖÊÁ¿¼¼Êõ¼à¶½¾Ö£ºÃ©Ì¨¡¢ÎåÁ¸Òº¶à¿î²úÆ·Òò°ü×°Öʼ첻ºÏ¸ñµÇºÚ°ñ Î÷°²¶à¼Ò´óÐͳ¬ÊÐÈÔÔÚÊÛÂô¸¯ÀÃË®¹û Ä¿Ç°Êг¡ÉÏÍ°×°Ë®ÏúÊÛµÄÀûÈóÔÚ13Ôª×óÓÒ Àϰ׸ɻò½«ÒÔ14ÒÚ-15ÒÚÔªµÄ×ʽðÕûÌåÊÕ¹º·áÁªÆìÏÂËļҾƳ§ ÄÚÃɹźôÊУº½üÆÚºôºÍºÆÌØÈâÑòÊÕ¹º¼Ûһ·ÅÊÉý
| 浵 | ߽ | ˻Ա | | Ӣҳ   

Notice: Undefined variable: clscode in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 7

Notice: Undefined variable: dirlist in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 27

Notice: Undefined variable: clscode in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 57

Notice: Undefined variable: clscode in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 61

Notice: Undefined variable: clscode in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 73
ÐÐÒµ¶¯Ì¬ (459)
ÍƼöÐÅÏ¢ (14)
²ß»®×¨¼Ò (4)
»ñ½±Ãûµ¥ (7)
ÓªÏú²ß»® (886)
Э»á½éÉÜ (13)
ÓªÏúÂÛ̳ (22)
ýÌåÐû´« (16)
ÐÐÒµ±ê×¼ (10)
ÖØÒª»î¶¯ (73)
ÐÐÒµÎÄÏ× (15)

Notice: Undefined variable: rpp in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 83

Notice: Undefined variable: searchsubject in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 86

Notice: Undefined variable: searchsubject in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 86

Notice: Undefined variable: searchsubject in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 86

Notice: Undefined variable: clscode in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 86

Notice: Undefined variable: clscode in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 86

Notice: Undefined variable: page in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 98

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 102

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 107

Notice: Undefined variable: searchsubject in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 107

Notice: Undefined variable: clscode in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 107

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 107

Notice: Undefined variable: searchsubject in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 107

Notice: Undefined variable: clscode in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 107
  81 ҳ 1616   һҳ һҳ һҳ ĩҳ

Notice: Undefined variable: clscode in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 124

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 134

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 130

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 134

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 131

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 134

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 130

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 134

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 130

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 134

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 130

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 134

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 130

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 134

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 130

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 134

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 131

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 134

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 130

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 134

Notice: Undefined variable: PHP_SELF in /var/www/website2/www.666-666.net/indexlist.php on line 130
[ÍƼöÐÅÏ¢] ¹óÖÝÉÏζ¾ÆÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ÃæÏòÈ«¹ú2016-10-12
[¹úÄÚ¶¯Ì¬] ÓÖÒ»ÅúÒ»°ã·þÎñÈÏÖ¤ÆÀÉóÔ±Ãûµ¥2016-05-17
[¹úÄÚ¶¯Ì¬] ¹ØÓÚÉÌÆ·ÊÛºó·þÎñÈÏÖ¤ºÍÆ·ÅÆÈÏ2016-05-17
[¹úÄÚ¶¯Ì¬] ÑÏÕýÉùÃ÷2014-04-11
[¹úÄÚ¶¯Ì¬] ¹ØÓÚ¾Ù°ì2016Äê¡°Æ·ÅÆÓë·þÎñ¡± È2016-02-26
[¹úÄÚ¶¯Ì¬] µÚ7½ìÊÛºó·þÎñÆÀ¼Û·¢²¼»á ôßÖй2015-10-16
[¹úÄÚ¶¯Ì¬] ÎÒ¹úÊ×½ìºìľ¸ß¼¶È˲Å×ÊÖÊÖ¤Êé2015-10-16
[¹úÄÚ¶¯Ì¬] µÚÆß½ìÈ«¹úÊÛºó·þÎñÆÀ¼Û»î¶¯·¢2015-10-16
[¹úÄÚ¶¯Ì¬] Æ·ÅÆ×ܼàÖи߼¶È˲ÅÅàѵ£¨ÎÚ³2015-06-16
[¹úÄÚ¶¯Ì¬] Æ·ÅÆ×ܼàÖи߼¶È˲ÅÅàѵ£¨¹ãÖÝ2015-06-16
[¹úÄÚ¶¯Ì¬] Æ·ÅÆ×ܼàÖи߼¶È˲ÅÅàѵ£¨±±¾©2015-06-16
[ÍƼöÐÅÏ¢] Æ·ÅÆ×ܼàÅàѵÎļþ2015-06-02
[ÍƼöÐÅÏ¢] Æ·ÅÆÊ×ϯ¹ÙÅàѵÎļþ2015-06-02
[¹úÄÚ¶¯Ì¬] Æ·ÅÆ×ܼàÖи߼¶È˲ÅÅàѵ¿ª°àͨ2015-05-20
[ÍƼöÐÅÏ¢] Æ·ÅÆ×ܼàÖи߼¶È˲ÅÅàѵ¿ª°àͨ2015-05-20
[¹úÄÚ¶¯Ì¬] ÎÒ¹ú¡°Æ·ÅÆÈÏÖ¤¡±È«ÃæÆô¶¯ Ê×Å2015-04-23
[¹úÄÚ¶¯Ì¬] ÁªÈð¼¯ÍÅÓë±±¾©ÎåÖÞÌìÓîÈÏÖ¤ÖÐ2015-04-15
[¹úÄÚ¶¯Ì¬] ¹ØÓÚÕÙ¿ªÖйú»¥ÁªÍø½ðÈÚ´ó»áµÄ2015-04-02
[¹úÄÚ¶¯Ì¬] µÚÆß½ìÈ«¹úÊÛºó·þÎñÆÀ¼Û»î¶¯2015-03-27
[¹úÄÚ¶¯Ì¬] ÊÓƵ£º¡¶2014ÖйúÆ·ÅÆ·¢Õ¹±¨¸æ¡·2015-03-06
  81 ҳ 1616   һҳ һҳ һҳ ĩҳ
йۺ йŽ йӦ йŽ йǾ й߻ר Ȳ
й黭йҵϻ ˲ƾ »ͨPT37ƽ̨֤й
ָ | | վ | ϵʽ |

      λ
ȫƷۺίԱᡢȫ̹Ӧ̹ƽۻ֯ίԱᡢȫƷ˿Ȳ칫
й߻ۻ֯ίԱᡢ޴
Ȩ-߻ר ICP12046744-1
Copyright © 1999-2006 888-888.NET. All rights reserved.
߻רϢйǾ ۺṩ, δɣתءɹʣ ްʦ

11010202007080